ทนายบ่าว.com

เปิดหน้าต่อไป

ทนายความให้บริการอะไรบ้าง

ทนายบ่าว ยินดีให้บริการ

- จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท Set up a Company
- ขอใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติ Work permit
- ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ Business License
- อนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทย Immigration Visa
- ต่อวีซ่าทุกประเภท Immigration Visa extend
- ทำบัญชี Book Keeping
- ตรวจสอบบัญชี Auditor
- เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี Consulting of Revenue
- เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย Legal consulting
- เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับคดีความ litigation Consulting
- จัดหาทนายความทั่วประเทศ Lawyer arrangements
- รับรองเอกสารระหว่างประเทศ Notarial Services
- จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม Adoption
- บริการทำพินัยกรรม The Will
- เป็นทนายความว่าต่างแก้ต่างในคดีต่างๆ Litigation
- บริการอื่นๆตามที่คุณต้องการ  Any requested from Clients